FIUMEI TEHETSÉGPONT MADÁRBARÁT ISKOLA ÖKOISKOLA HATÁRTALANULBeiskolázás 2015

Címkék: 

Tájékoztató a 2015/2016-os tanévi első osztályos beiskolázásról

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési–oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI. rendelet 22.§ bekezdéseinek alapján a Jász - Nagykun – Szolnok - Megyei Kormányhivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az alábbiak szerint határozza meg.

1. Tankötelezettség

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.

Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

2. 2015/2016. tanévre történő beiratkozás időpontja

 

  • 2014. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  • 2014. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

 

3. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

- iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, amely lehet:

  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében Szakértői Bizottság szakértői véleménye

A beiratkozáskor a következőkről szükséges írásban (nyomtatványon) nyilatkozni:

- a gyermek hit- és erkölcstan vagy erkölcstan oktatásban való részvétele

- lakóhelyen vagy tartózkodási helyen történő életvitelszerű tartózkodás

- szülői felügyelet gyakorlásának módja

4. Felvételi eljárásrend

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszeűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).

A beiratkozás során a szülőnek írásban kell nyilatkoznia, hogy gyermekével együtt életvitelszerűen mely lakcímen él (lakóhelyen vagy tartózkodási helyen).

A szülőt továbbra is megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga, amellyel élve gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát, kollégiumot.

Amennyiben a kötelezően felvett gyerekek után az intézmény férőhellyel rendelkezik, akkor az EMMI rendelet 24.§ (5)-(7) bekezdése alapján vehet fel tanulót.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, melynek határideje 2015. április 30.

Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással.

Jogorvoslati eljárás

Az igazgató által hozott döntés ellen a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet.

A szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

Az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerület Igazgatójának címezve, az elsőfokú döntést hozó intézménybe kell benyújtani.

A benyújtott kérelmet a Tankerület a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.

 Reméljük sikerül megtalálniuk a gyermekük fejlődése szempontjából legoptimálisabb iskolát.

Szolnok város beiskolázási körzethatárai 

Művelt Emberfőkért Alapítvány

Címkék: 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Amennyiben jótékonysági célokra kívánják felajánlani adójuk 1 %-át, úgy szíveskedjenek ezt a Fiumei Úti Általános Iskola

„MŰVELT EMBERFŐKÉRT" ALAPÍTVÁNYA

részére megtenni!

Az alapítvány adószáma:


1 9220127-1-16

 

 Számlaszám: 11616001-01661000-16000009

 

Kérjük, hogy számunkra kedvező nyilatkozat megtételével is támogassák az oktató-nevelő munka színvonalának, hatékonyságának javítására irányuló törekvéseinket. Amennyiben lehetőségük van, kérjék ezt rokonaiktól, ismerőseiktől, barátaiktól is.

 

Alapítványi dokumentumok

Matekguru Kárpát- medencei Matematikai Csapatverseny

2014-2015-ös tanévben ismét részt vettünk a Matekguru Kárpát- medencei Matematikai Csapatverseny országos döntőjén. Két napot töltöttünk Nyíregyházán, egy felújított táborban, ahol nagyon jól szórakoztunk. A versenyen is jól szerepeltünk, 18 csapatból a 2. helyen végeztünk. Elhatároztuk, hogy jövőre is benevezünk a versenyre, mert az ott töltött napok felejthetetlen élményt nyújtottak számunkra.

szambuvolok

Csapattagok: Száz Máté 7.c, Horváth Regina 7.a,  Burka Tibor 7.a ,  Bede Gréta 7.a
Felkészítő tanár: Huszár Judit

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei fordulója

A 2014/15. tanévben iskolánkat 22 tanuló képviselte a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei fordulóján. A lelkes diákjaink legjobb eredményei az alábbiak szerint alakultak:
3. évfolyamon: Berényi Marcell 4. helyezett, Kovács Dominik 7. helyezett, Zupkó Máté 13. helyezett, felkészítő nevelő: Trébics Sándor
7. évfolyamon: Bajnai Kata 2. helyezett, Burka Tibor 3. helyezett, Száz Máté 15. helyezett, felkészítő nevelő: Huszár Judit
Az országos verseny 91. helyezettje Bajnai Kata, 102. helyezettje Burka Tibor.
Gratulálunk tanítványainknak!

kenguru

Kedvenc tantárgya a nyelvtan

noriBártfai Nóra ebben a tanévben több versenyen is kiemelkedő eredményt ért el, ezért meghívtuk, hogy interjút készítsünk vele.
Nóri 5.b-s. Kedvenc tantárgya a nyelvtan, de nagyon szereti a matekot is.
Novemberben a Szegő Gábor Általános Iskola szervezésében megrendezett „Szárnyaló gondolatok” című fogalmazóversenyen 2. helyezést ért el, csak osztálytársa, Rőczey Sára előzte meg.
Az iskolai versmondó versenyen az ötödikesek között 1. helyezett lett. 
Benevezett az Arany János magyarversenyre is, amelynek iskolai fordulójáról behívták az országosra. A döntőt Budán, a Műszaki Egyetem főépületében tartották, ahol nagyon sok résztvevő közül sikerült 4. helyezést elérnie.
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesíró Verseny iskolai fordulóján egészen elképesztő, 98%-os teljesítményt nyújtott, így részt vehet a megyei döntőn.
- Minek köszönheted ezeket a jó eredményeket? – kérdeztük Nóritól.
- Alsóban Nóra néni nagyon jól megtanította nekünk a magyart, és most, ötödikben Marika nénivel is sokat készültünk a versenyekre. Biztosan számít az is, hogy szeretek olvasni. Aki sokat olvas, annak könnyebben megy a fogalmazás és a helyesírás.
- Sokan azt mondják, hogy nem érnek rá olvasni. Neked hogy van erre időd?
- Keveset tévézek, legfeljebb naponta egy fél órát, így mindig jut időm az olvasásra. 
- A ti kérésetekre hirdették meg az ötödik-hatodikosok számára a Nagy Könyv versenyt. Hányadik könyvnél jársz?
- Most olvasom a harmadikat, még egy hátravan.
- Milyen érzés felsősnek lenni?
- Nem rossz, csak az szokatlan, hogy sokkal több a szóbeli tanulnivaló, mint negyedikben.

Névjegy:

  • Bártfai Nóra 5.b
  • Kedvenc könyve: Martina naplója
  • étele: a sütőtök leves
  • állata: a ló. Már kétszer volt lovas táborban.
  • hobbija: a sütés-főzés anyukájával. Az iskolai Főzőcske szakkörre is jár. Első süteménye a kókuszgolyó volt, de sütött már mézeskalácsot is.

Jó versenyzést kívánunk a Simonyin!


Trébics Sándor, Trébics Zsigmond 6.a, Tóth Barnabás 6.c

Jó tanuló - jó sportoló

Gratulálunk Boronkai Napsugár és Miskolci Márton 8. a osztályos tanulóinknak a 2014-ben elnyert Jó tanuló - jó sportoló címhez!

 

Bolyai Természettudományi Csapatverseny területi fordulója 2015

A Bolyai Természettudományi Csapatverseny területi fordulóján iskolánk 7. évfolyamos csapata 5. helyezést ért el. A versenyzők: Burka Tibor 7.a, Horváth Regina 7.a, Lestyán Lilla 7.c és Száz Máté 7.c. Felkészítő tanár: Huszár Judit

bolyai

Interjú Füzes Edit nénivel

Címkék: 

Ebben az évben Füzes Edit tanító néni nagy elismerésben részesült: kitüntették Szolnok város Pedagógiai Díjával. Ez alkalomból készítettem vele interjút. 
- Miért lett Edit néni pedagógus?
- Nagy tudású, széles érdeklődési körű, humánus pedagógus egyéniségekkel találkoztam az óvodától a főiskoláig, ezért választottam ezt a hivatást.
- Mióta tanít iskolánkban? Miért ezt az intézményt választotta?
- 1986 óta tanítok ebben az iskolában. Előtte 3 évig óvónőként dolgoztam, majd ide kerültem tanítani, ahová én is 8 évig jártam. Ez az iskola akkor is nagyon jó szellemű volt. A gyerekeket partnerként tekintette, rengeteg lehetőséget biztosított, megelőlegezte a bizalmat. Örömmel jöttem ide dolgozni.
- Milyen tantárgyakat tanít?
- Matematikát, éneket, testnevelést tanítok a 4. évfolyamon, fejlesztő pedagógusként is dolgozom, és szorobán csoportom is van.
- Milyen nehézségei és örömei vannak ennek a hivatásnak?
- Minden gyerekcsapattal mindig újra kezdem, és sok mindent folytatok is minden tanévben. Egyre inkább úgy érzem, hogy számomra az oktatás, nevelés, képzés feladatai közül a nevelés a legfontosabb. Mindig törekszem a gyerekek legteljesebb körű nevelésére. Nevelni kell a türelemre, elfogadásra, együttérzésre, segítőkészségre, megértésre, kitartásra, mindegyikőjüket más-más hangsúllyal. Mindig szeretném elérni, hogy egy jó közösségé váljon a gyerekcsapat, akik felkerülnek a felső tagozatra.
- Milyen körülmények között vehette át Edit néni Szolnok város Pedagógiai Díját?
- A magyar kultúra napján adja át az Önkormányzat által alapított díjakat a polgármester úr. Ez alkalommal vehettem át 2015. január 25-én a Pedagógiai Díjat egy nagyon szép városi ünnepség keretén belül, az Aba-Novák Művelődési Központban. A díjátadón a TV „Virtuózok” komoly zenei tehetségkutató műsorának győztesei is szerepeltek, nagy sikerrel.
- Számított-e az elismerésre, vagy meglepetésként érte?
- Természetesen meglepetésként ért, erre nem lehet előre számítani. Boldog voltam, hogy együtt örültek velem a családomon kívül a barátaim, kollégáim, a mostani és volt tanítványaim, a szülők. Még mindig sok gratulációt kapok a városban járva.
- Gratulálunk mi is, és köszönjük a beszélgetést!


Trébics Sándor 6.a

Matematika Kishercegei 2015

A hagyományosan iskolánkban 6. évfolyamosoknak rendezett Matematika kishercegei matematika csapatversenyen idén is jól szerepeltek diákjaink. A csapat tagjai: Lőkös Szabolcs, Muzslai László és Tímár Mike. A megyéből induló 19 csapatból a 4. helyezést sikerült elérniük. Felkészítőjük Balázs Sándorné
Gratulálunk

Arany János magyarverseny 2015

Az Arany János magyarverseny iskolai fordulóján 27 tanulónk vett részt.

 

Bártfai Nóra 5.b osztályos tanuló továbbjutott az országos döntőre, ahol IV. helyezést ért el.

 

Felkészítő tanára: Somogyiné Durucskó Mária.
Gratulálunk!

Varga Tamás Matematikaverseny 2015

A Varga Tamás matematika verseny megyei fordulójára 3 tanulónk jutott be.

Eredményeik:

Száz Máté 7.c 1. helyezett

Burka Tibor 7.a és Fekete Bálint 7.c 3. helyezést értek el.

Felkészítőjük: Huszár Judit Gratulálunk!

Szép magyar beszéd verseny 2015

A február 5-én megrendezett Szép magyar beszéd verseny megyei fordulóján iskolánkat négy tanuló képviselte. 
A következő eredmények születtek: 

Trébics Sándor 6.a II. helyezés (felkészítő tanára: Kelemen Sándorné)
Jankó Marcell 7.c IV. helyezés (felkészítő tanára: Somogyiné Durucskó Mária)
Bajnai Kata 7.c VI. helyezés: (felkészítő tanára: Somogyiné Durucskó Mária)

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 2015

Idén is részt vettünk a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny megyei döntőjében, ahová a levelezős fordulók után egy csapatunk jutott be és az 5. helyen végzett. A csapat tagjai: Balázs László, Burka Tibor és Horváth Regina
Gratulálunk!
Felkészítőjük: Tóthné Nyíri Szilvia

Kísérletek délutánja 2015

Az idei tanévben első alkalommal rendezték meg a Kísérletek délutánja c. városi természettudományos versenyt a Széchenyi István Gimnáziumban. Egy kiválasztott kísérletet kellett bemutatni és megmagyarázni. Iskolánkból Kovács Krisztina 8. a osztályos tanuló 1. helyezést ért a nyolcadikosok kémia szekciójában.
Gratulálunk!
Felkészítője: Tóthné Nyíri Szilvia

Kötélugró diákolimpia

A kötélugró diákolimpia országos döntőjében 3 anyérmet is szereztek tanulóink. Boronkai Csenge 3 kategóriában is bajnok lett, aranyérmet szerzett Fábián Fanni is.

 

Országos döntő

Szolnokon rendezték meg az országos fordulót március 7-8-án.
Gratulálunk a lányoknak, nagyon előkelő helyezéseket értek el!

Gyorsasági egyéni eredmények:

I/A. korcs. Fábián Fruzsina II. hely
II/A. korcs. Fábián Fanni XII. hely
II/B. korcs. Boronkai Csenge II. hely, Gál Csenge XIV. hely
III/B. korcs. Kovács Gréta XVII. hely, Bede Petra XII. hely

Egyéni szabadonválasztott gyakorlatok:

I/A kcs. Fábián Fruzsina III. hely
II/A kcs. Fábián Fanni II. hely
II/B kcs. Boronkai Csenge I. hely, Gál Csenge XVIII. hely
III/B. kcs. Kovács Gréta IX. hely, Bede Petra XXIII. hely 

Egyéni összetett

I/A. korcsoport Fábián Fruzsina IV. hely
II/A. korcsoport Fábián Fanni VII. hely
II/B. korcsoport Boronkai Csenge I. hely
III/B. korcsoport Kovács Gréta XV.. hely

Formáció gyorsasági verseny:

II. korcs. Boronkai Csenge, Fábián Fanni V. hely
III. korcs. Kovács Gréta, Ivanics Vanessza, Bede Petra, Gál Csenge VII. hely

Formáció szabadonválasztott gyakorlat:

II. korcs. Boronkai Csenge, Fábián Fanni - I. hely
III. korcs. Kovács Gréta, Ivanics Vanessza, Bede Petra, Gál Csenge VI. hely

Formáció összetett:

II. korcsoport - Boronkai Csenge, Fábián Fanni - III. hely
III. korcsoport - Kovács Gréta, Ivanics Vanessza, Bede Petra, Gál Csenge VI. hely

Városi és megyei forduló

Egyéni összetett 

I/A. korcsoport- Fábián Fruzsina I. hely
II/A. korcsoport- Fábián Fanni I. hely
II/B. korcsoport Boronkai Csenge I. hely, Gál Csenge III. hely
III/B. korcsoport- Kovács Gréta I. hely, Bede Petra II. hely

Formáció:

II. korcsoport - Fábián Fanni, Boronkai Csenge I. hely
III. korcsoport - Kovács Gréta, Ivanics Vanessza
Bede Petra, Gál Csenge I. hely